Instrukcja dotycząca przyjmowania i publikowania tekstów w Wydawnictwie DODN


1. Sposób przesyłania tekstów do publikacji i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać teksty. Tekst należy przesłać na adres redakcji  w wersji elektronicznej (w edytorze WORD lub formacie rtf). Zdjęcia należy przesłać osobno w formacie JPEG (nieprzetworzone),
z podaniem autorstwa/źródła i zgodą na publikacje oraz obróbkę cyfrową. Z uwagi na jedynie elektroniczny format publikacji prosimy
o stosowanie przypisów  wyłącznie na końcu tekstu a nie u dołu strony. Do tekstu należy dołączyć w wersji elektronicznej dane osobowe autora, w tym miejsce pracy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Warunkiem opublikowania tekstu jest przekazanie na adres: „Oblicza Dolnośląskiej Edukacji”, ul. J.W. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, podpisanego oświadczenia, które znajduje się tutaj.


2. Zasady recenzowania przesłanych tekstów i decyzja o publikacji. Wszystkie przesłane do publikacji teksty podlegają opinii jednego
z członków redakcji lub eksperta merytorycznego. Decyzja o publikacji podejmowana jest przez redaktora prowadzącego po otrzymaniu opinii. Publikacja może zostać uzależniona od wprowadzenia przez autora zmian w tekście wskazanych przez opiniującego. Nie podlegają publikacji teksty, do których autorowi (współautorom) nie przysługują w pełni prawa autorskie osobiste i majątkowe lub które naruszają dobra osobiste innych osób.

3. Korekta tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian językowych i redakcyjnych oraz dokonywania skrótów, zmiany tytułów i śródtytułów w tekstach przyjętych do publikacji.

4. Wersja pierwotna. Czasopismo ukazuje się jedynie w wersji elektronicznej. Materiałów niezamówionych do publikacji Wydawnictwo nie zwraca.

5. Zasady dostępu.Teksty zamieszczane w e-wydawnictwie są publikowane bezpłatnie. Teksty zamieszczane w e-wydawnictwie są dla czytelników dostępne bezpłatnie z możliwością ich kopiowania, ale bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.


1339012
Dzisiaj
Ten tydzień
Ten miesiąc
289
2140
4262

Twoje IP: 10.21.1.11

DODN


Informator


Platforma Fronter